OBCHODNÉ PODMIENKY

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je GARDENMAX spol. s r. o., Vinohradnícka č.29 , 934 01 Levice, IČO: 47580640, Obch. register Okresného súdu Nitra, Vložka č.:36337/N (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 email: obchod@gardenmax.sk

 telefón: 036/6336161 (od 10:00 – 17:00 hod.), 0948220201 (od 10:00 - 17:00 hod.).

 poštová adresa:  GARDENMAX spol. s r. o., Vinohradnícka č.29 , 934 01 Levice

 

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť:

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti,

fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).

1.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzavieraná na diaľku“).

1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu, www.gardenmax.sk,  ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.5. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho  www.gardenmax.sk

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a (alebo) kupujúcim vyplnený a odoslaný formulára na internetovej stránke predávajúceho a (alebo) list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2. Objednávka musí obsahovať:

*identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba),

*typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru,

*spôsob dodania tovaru,

*kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, fax, e-mail),

*spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery,  spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, na dobierku, bezhotovostným prevodom, prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery)

2.3. Pri zásielkovom predaji je predávajúci viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny tovaru počas lehoty 24 hodín od prijatia objednávky.

2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je SMS (krátka textová správa) alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:

*údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO)

*opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy

*údaje o cene tovaru

*údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho

*údaje o platobných podmienkach

*poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (ak je kupujúci spotrebiteľom a kúpna zmluva sa uzaviera na diaľku)

 

2.6. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na osobnom prebratí tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho, je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď kupujúci prevezme od predávajúceho tovar a zaplatí celú kúpnu cenu. Predávajúci po prijatí objednávky rezervuje kupujúcemu tovar po dobu 7 dní. Rezerváciu tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo prostredníctvom emailu. Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť v internetovej  výdajni  na adrese Vinohradncka 29, 93401 Levice.

2.7. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.

2.8. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť písomne poštou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba prípadne meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, fax, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.9. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky predávajúcim nemôže kupujúci zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak.

2.10 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe . Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať mailom.

2.11 Pri objednaní tovaru vo výške nad 300,- EUR s DPH  je dobierka aj doprava ZADARMO, pričom toto bude zohľadnené až vo vystavenej faktúre, z toho dôvodu, že prevádzkovateľ našej stránky (Webygroup Zvolen) nemohol stránku nastaviť na zarátanie dopravy pri objednávke zdarma, lebo stránka je nastavená podľa váhy tovaru.

 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

3.1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

3.2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

3.3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.

3.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok GARDENMAX spol. s r. o. Levice

3.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. kupujúci je povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar bezpečne zabalený spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod..

3.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar vrátane jeho súčastí, príslušenstvá, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 420 a nasl. a ust. § 454 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o hodnotu spotrebovania a opotrebovania, hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený

3.7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

3.8. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

3.9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

*predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

*predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

*predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

*tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softwarom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;

*poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 3.7. Obchodných podmienok.

3.10. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný: a. prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b. vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

3.11. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzatváranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

3.12. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

3.13. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

3.14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

4.2. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru

*písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa 3.8. Obchodných podmienok,

*adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

*informáciu o záruke a o servisných službách,

4.3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.4. Ak kupujúci svojvoľne neprevezme dodaný tovar, je predávajúci oprávnený mu vyúčtovať poplatok vo výške 20% z hodnoty dodávaného tovaru. Ak sa rovnakému kupujúcemu dodáva viacero tovarov, ktoré neprevezme, poplatok sa vyráta z celkovej hodnoty neprevzatého tovaru.

 

 5. Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.Kupujúci je povinný:

*prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

*zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

*nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

5.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Dodacie podmienky

6.1.Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

6.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní.

6.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a (alebo) v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.

6.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 euro za každý deň uskladnenia.

6.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.4. týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 6.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí 6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

6.7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

6.8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostatný záručný list.

6.9. „ Doba dodania začína plynúť až po telefonickom, alebo e-mailovom  potvrdení objednávky“

 

7. Kúpna cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej karty v prevádzkarni predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii

7.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.3. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná zo strany spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery na účet predávajúceho. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná zo strany spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery na účet predávajúceho.

7.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v lehote podľa bodu 7.4. Obchodných podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.6. Náklady spojené s inštaláciou a donesenie na presné miesto inštalácie nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť, ak kúpna zmluva neustanovuje inak.

 

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

9. Zodpovednosť za závady

9.1. Ak má vec závady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za závady, na ktoré kupujúceho upozornil.

9.2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na závady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

9.3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za závady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za závady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou závad vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci vôbec nezodpovedá.

9.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za závady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci (napr. batérie, tonery, a pod.). Predávajúci taktiež nezodpovedá za závady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru (napr. vadné pixely).

9.5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a/ nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b/ neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru,

c/ uplynutím záručnej doby tovaru,

d/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e/ používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím,

 g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými a (alebo) nepredvídateľnými udalosťami,

i/ poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j/ neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k/ zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

l/ výskytom závad, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

9.6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

9.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

9.8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.

9.9. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

9.10. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.11. Kupujúci môže namiesto odstránenia závady požadovať výmenu veci, alebo ak sa závada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady.

9.12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť závadnú vec za bez závadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.13. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné závady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závad vec riadne užívať.

9.14. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej závady alebo pre väčší počet odstrániteľných závad pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

9.15. Za väčší počet závad veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri závady a za opätovný výskyt závady vyskytnutie tej istej závady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

9.16. Kupujúci má právo na výmenu závadnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.

9.17. Ak ide o iné neodstrániteľné závady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.18. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za závady je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.

9.19. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má závadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

9.20. Právo zo zodpovednosti za závady nemôže u predávajúceho uplatňovať ten, na koho bola vec zmluvne prevedená kupujúcim.

9.21. Právo zo zodpovednosti za závady je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.

9.22. Ak je právo zo zodpovednosti za závady uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval závady, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.

9.23. Práva zo zodpovednosti za závady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9.24. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za závady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.

9.25. Práva zo zodpovednosti za závady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

9.26. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za závady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

9.27. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

10. Expedovanie tovaru

Objednaný tovar je dodaný zákazníkovi v bežnej dobe a to  spravidla do 3  pracovných dní.  V prípade ak by tovar v čase objednávky nebol na sklade alebo nebol na sklade v danom množstve - nakoľko sa jedná o tovar zo zahraničia, tak dodacia lehota sa môže predĺžiť maximálne na 2 týždne. V takom prípade bude zákazník o neskoršej dodávke vopred upozornený.

Dôležité upozornenie:

Expedičnú dobu nie je možné dodržať, ak platí zákazník bankovým prevodom. Tovar expedujeme len v tom prípade, pokiaľ je platba pripísaná na náš účet (v závislosti od banky klienta úhrada môže trvať aj 3 pracovne dni).

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

11.2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

11.3. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo na poštovú adrese predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia jeho odvolania kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Prevádzkovateľ internetových stránok sa zaväzuje, že spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

12. Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 037/7720 001

            037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024