Informácia o spracúvaní osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

GARDENMAX spol.s.r.o., (internetová výdajňa a showroom) Vinohradnícka č.29, 934 01 LEVICE, Slovensko IČO: 47 580 640,DIČ: 2023994555 IČ DPH: SK2023994555. Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Nitre, oddiel Sro, Obch. register Okresného súdu Nitra, Vložka č.:36337/N, Zastúpený: Ing. Igor Filip     

 

Kontaktné údaje povereného pracovníka:  Ing. Igor Filip

 

Účel spracúvania: predaj tovaru a jeho vyúčtovanie, identifikácia zákazníka, expedíciu  a doručenie tovaru ( údaje nevyhnutné na spracovanie pre splnenie kúpnej zmluvy (zmluva uzavretá na diaľku), alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (prijatie objednávky ) na žiadosť dotknutej osoby), plnenie zákonných daňových povinností, plnenie ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného alebo správneho konania, vybavovania reklamácie tovaru (údaje potrebné pre dodržanie právnych záväzkov, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú) ; vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a vedenie ostatných sporov so zákazníkom, evidencia dlžníkov, preukázanie dodržanie zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (potrebné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. b a f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty.

 

Rozsah spracovávaných údajov:

Meno a priezvisko,  adresa, mesto, PSČ  e-mailová adresa,  telefónne číslo.  

 

Príjemcovia:

Osobné údaje zákazníkov sú poskytované tretím osobám a to zasielateľskej spoločností a iným osobám podieľajúcim sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej poskytované správnym orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.   

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

 

Doba uchovávania: Spoločnosť GARDENMAX spol. s.r.o., je oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar. V prípade daňových dokladov vystavených v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, sú tieto doklady uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinnosti prevádzkovateľa, t.j. nie je možné tovar zákazníkovi poskytnúť.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

 

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo v prípade poskytnutia súhlasu, svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.gardenmax.sk